top of page
  • Jenni Vaskelainen

Asenne ratkaisee – tahdonvoimasta se on kiinni!


Nuorten nikotiinituotteiden käyttö ja käyttöön liittyvät asenteet ovat globaalisti tunnistettu ongelma, joita on tutkittu laajasti. Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että tupakointi on nuorten keskuudessa vähentynyt, kun taas nuuskan käyttö on viime vuosina lisääntynyt nopeasti.

Nikotiinituotteiden käytön taustalla on useita tekijöitä: perheellä ja ystäväpiirillä on todettu olevan suurin vaikutus siihen, millaisia asenteita nuori omaksuu nikotiinituotteisiin. Myös harrastuksilla ja roolimalleilla on merkitystä asenteisiin. Nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittaminen on yleisempää, jos nuorella on ongelmakäyttäytymistä, päihteidenkäyttöä, masennusta tai itsetuhoisuutta.

Nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan moniammatillista ja -tahoista yhteistyötä. Yksin mikään taho – perhe, koulu tai nuorisotoimi – ei työsarkaan kykene. Terveydenedistämisen työn lähtökohtana voidaan pitää nykytilanteen kartoitusta. Tietoa tarvitaan nuorten terveydestä, elintavoista, nuorten ja lähiympäristön päihteiden käytöstä ja käyttöön liittyvistä asenteista. Tällöin terveydenedistämisen toiminta kohdentuu yhä selkeämmin nuorten ja nuorten aikuisten tarpeisiin.

NIKO-projekti selvitti alkukartoitustutkimuksessaan lähes 1200:lta varsinaissuomalaiselta nuorelta heidän elintapojaan, koettua terveyttä ja asennoitumista päihteisiin. Kartoituksen tulokset vahvistivat pääosin jo olemassa olevaa tietoa erityisesti nikotiinituotteiden käytöstä ja käyttöön liittyvistä asenteista. Nuorten päihteettömyys on lisääntynyt, ja absolutistinuoria on yhä enemmän. Kuitenkin viidennes kyselyyn vastanneista käyttää sekä alkoholia että tupakkatuotteita. Neljännes nuorista käyttää jotakin nikotiinituotetta: perinteisiä savukkeita, nuuskaa tai vesipiippua. Tupakkatuotteiden käyttäjien osuus kasvaa iän karttuessa.

Alkukartoituksen mukaan nuuskan käyttäjää voidaan profiloida parhaiten humalajuomisen, tupakoinnin, oppilaitoksen ja lähipiirin nuuskaajien määrän avulla sekä myös sukupuolen ja iän perusteella: nuuskaaminen on huomattavasti yleisempää ammattikoululaisten kuin lukiolaisten tai peruskoululaisten keskuudessa. Pojat käyttävät tuotetta toistaiseksi enemmän kuin tytöt. Myös humalajuomisen ja nuuskaamisen yhteys on selkeä.

Mitä useamman nuuskan käyttäjän nuori on havainnut lähipiirissään, sitä todennäköisempää on, että hän itsekin kuuluu käyttäjiin. Vain yksi prosentti niistä, joiden lähipiirissä ei ole nuuskan käyttäjiä, käyttää itse nuuskaa. Nuoret kokevatkin, että päihteiden – erityisesti nikotiinituotteiden – käytön aloittaminen liittyy erityisesti kaveripaineeseen ja kokeilunhaluun. Nuuskaa käytetään myös sen helpon saatavuuden vuoksi.

Päihteiden käyttäjät ja ei-käyttäjät asennoituvat eri tavoin päihteiden käyttöön. Tupakkatuotteita ja alkoholia käyttävät liittävät nikotiinituotteisiin positiivisia asioita. He uskovat tuotteiden parantavan mielialaa ja rentouttavan, ja ajattelevat käyttäjillä olevan enemmän ystäviä, käyttäjien näyttävän rohkeilta ja nuuskan olevan terveellisempää kuin tupakka. Nuuskaajia pidetään kaiken kaikkiaan fiksumpina kuin tupakoivia. Päihteitä käyttävien mielestä nuuska kuuluu jääkiekkokulttuuriin ja parantaa urheilijan suorituskykyä.

On nähtävissä, että päihteiden käyttö ja saatavuus muuttuvat ajassa – samalla muuttuvat nuorten terveyskäyttäytyminen ja asenteet. Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, opitut tavat ja terveystottumukset vaikuttavat läpi elämän. Kehitysympäristöillä, joissa lapset ja nuoret elävät arkeaan, onkin suuri merkitys myöhemmälle hyvinvoinnille.

Erilaisilla interventioilla on mahdollista aikaansaada muutoksia nuorten nikotiinituotteisiin liittyvissä asenteissa, myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Interventioiden aikaansaamat muutokset eivät välttämättä ole suuria, mutta pienikin muutos on eteenpäin, erityisesti kansanterveydellisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkitusti parhaiten toimivat sellaiset toiminnalliset ja osallistavat interventiot, jotka yhdistävät monipuolisesti eri lähestymistapoja pyrkien lisäämään nuorten tietoisuutta nikotiinituotteiden terveysvaikutuksista ja opettamaan vertaispaineen voittamisen mahdollistavia taitoja.

1200 nuorta ei voi olla väärässä – sekä nikotiinituotteiden käyttäjät että ei-käyttäjät, tytöt ja pojat sekä eri ikäryhmiin kuuluvat ajattelevat samoin tuotteiden käytön lopettamisesta: lopettaa voi koska tahansa, tahdonvoimasta se on kiinni!

Minna

bottom of page