top of page
  • Jenni Vaskelainen

NIKO-projekti on saanut kaksivuotisen jatkorahoituksen


NIKO II jatkaa päihteettömyyttä tukevaa toimintaa varsinaissuomalaisten nuorten parissa

NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projekti on saanut kaksivuotisen jatkorahoituksen. Maaliskuussa 2019 käynnistyvä NIKO II -projekti suuntautuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Projektin jatkolle on selkeä tarve: yhä nuoremmat altistuvat monille terveyshaitoille tupakkatuotteiden käytön myötä joko aktiivisina tai passiivisina käyttäjinä. Nuoret ovat kiinnostuneita uusista nikotiinituotteista. Erityisesti nuuskan käyttö on merkittävästi lisääntynyt viime aikoina nuorten keskuudessa.

– Nuuska on uusi ja kiehtova tuote, jonka käyttöön houkuttelevat muun muassa tuotteiden helppo saatavuus ja käyttö sekä tiedonpuute ja kaveripiirissä vallassa olevat asenteet, projektipäällikkö Minna Salakari kertoo.

NIKO II -projektin päätavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso. Tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. Toiminnan pääpainopisteet vuosina 2019–2021 ovat ammattikoulu-, yläkoulu- ja alakouluikäiset nuoret, vertaispaine, nuorten osallistuminen toiminnan toteutukseen, päihteiden käytön taustatekijät, vanhemmuuden tukeminen sekä NIKO I -projektissa luotujen toimintamallien juurruttaminen alueellisen ja kansalliseen terveydenedistämistyöhön.

Nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden sekä runsaasti terveyshaittoja, kuten syöpää, suun alueen sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia sekä metabolista oireyhtymää. Nikotiinilla on tutkitusti myös haitallinen vaikutus nuorten vielä kehittyville aivoille. Nuorten aivot ovat plastiset eli ne muovautuvat noin 20–23-vuotiaaksi saakka.

–Nikotiini häiritsee aivojen normaalia toimintaa. Tuotteiden käyttö saattaa näyttäytyä nopeastikin keskittymisen, oppimisen, muistin ja tunnesäätelytoimintojen heikentymisenä pitkälle aikuisuuteen saakka.

Menestyksekäs nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen vaativat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimia. Lasten ja nuorten nikotiinittomuuden edistäminen edellyttääkin monen toimijan yhteistyötä ja samansuuntaista ja päämääräistä toimintaa. Terveydenedistäminen on vaikuttavinta, kun nuoret ovat itse osallisina toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

– Terveydenedistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä nuorten kanssa! Salakari painottaa.

NIKO II -projektissa terveydenedistämisen toimintaa toteutetaan nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä, kuten perheen, koulun ja harrastustoiminnan kanssa yhteistyössä kohderyhmiä monipuolisesti osallistaen. Olennainen osa NIKO II -projektia on lisäksi aiemmassa kaksivuotisessa hankekokonaisuudessa luotu laaja, moniammatillinen verkosto. Nuorten terveydenedistämisen työ on usean toimijan samansuuntaista, asiantuntijuuteen perustuvaa yhteistyötä. Verkostoyhteistyö mahdollistaa toiminnan näkyvyyden, laaja-alaisen toteutuksen ja monikanavaisen tiedottamisen koko projektin ajan.

NIKO II -jatkoprojektin projektilupausten mukaan toiminnan on oltava helposti saatavilla, tarveperustaista, tapahtua lähellä nuoria heitä osallistaen sekä luoda verkostoja. Kaikkein tärkeimpänä lupauksena – ja siten yhtenä päätavoitteenakin – Salakari pitää sitä, että NIKO on tunnettu ja tavoiteltu toimija Varsinais-Suomen alueella.

Sun valinta! Terveydenedistäminen nuorten arjessa -kick off -seminaari järjestetään torstaina 25.4.2019 klo 9-13 Turun ammattikorkeakoulussa (ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, Turku). Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu NIKO II -projektin verkostokumppaneille sekä nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lisätiedot:

projektipäällikkö

Minna Salakari

minna.salakari@lssy.fi

p. 040-730 78 77

www.hymyähuuleen.fi


bottom of page