OPISKELIJATYÖT

NIKO-PROJEKTIN OSAPROJEKTITYÖT

(TURUN AMK, YLEMPI AMK-TUTKINTO)

LEHTO, TIIA-MAIJA, YAMK, aloittanut tammikuu 2017

 

Ihan koukussa – terveydenedistämisen työpajamalli

Ihan koukussa -osaprojektin tarkoituksena on nuorten terveydenedistäminen toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena on luoda terveyttä edistävä toimintamalli integroitavaksi esimerkiksi käsityötunteihin. Toimintamallin yhtenä ajatuksena on koukuttaa nuoret konkreettiseen tekemiseen. Tutkimuksellinen osuus suoritettiin systemoidun kirjallisuuskatsauksen menetelmin.

Opinnäytetyö valmistui 7.6.2018.

 

 

JENNI VASKELAINEN, YAMK, aloittanut tammikuussa 2017

 

Faktat pöytään – Nikotiinittomuuden tukemisen malli lähihoitajaopiskelijoille

Osaprojektin tarkoituksena on kehittää terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu materiaali puheeksi ottamisen ja terveydenedistämisen työn tueksi. Tuotoksena luodaan verkkomateriaali ja tietokortit ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön. Tutkimuksellisessa osuudessa suoritettiin systemoitu kirjallisuuskatsaus, ja lähihoitajaopiskelijoille pidettiin alkukartoituskysely ja learning cafe, joiden tarkoituksena oli mitata opiskelijoiden tietoisuutta ja asenteita nikotiinituotteisiin liittyen. Lisäksi toiminnasta kerättiin palaute. Opinnäytetyö valmistui 7.6.2018.

 

 

MAIJA-STIINA LEMPIÄINEN, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

Valitse viisaasti – nuorten terveystottumukset ja koettu terveys 2018

Osaprojektin tarkoituksena on selvittää varsinaissuomalaisten nuorten elintapoja, koettua terveyttä ja terveystottumuksia NIKOn alkukartoituskyselyyn pohjautuen. Tavoitteena on tuottaa ammattilaisille tietoa tieteellisen julkaisun sekä luotavan koulutusmallin muodossa. Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2019.

 

 

IRINA RYYTTELI, YAMK, aloittanut keväällä 2017

 

Nuoret, urheilu ja nikotiini. Valmentajien koulutusmalli joukkueurheiluun

Osaprojektin tarkoituksena on selvittää nuorten asenteita nikotiinituotteisiin ja niiden käyttöön liittyen NIKO-projektin alkukartoituskyselyn asenneväittämien avulla. Tarkoituksena on tuottaa asennekartoituksen pohjalta ensin asennekartta ja sen pohjalta valmentajien koulutusmalli. Koulutusmalliin suunnitellaan myös koulutussisällöt. Tuotettavan koulutusmallin tarkoituksena on jääkiekkovalmentajien ajantasainen tiedonsaanti nikotiinituotteisiin liittyen. Opinnäytetyö on valmistunut joulukuussa 2018.

 

 

LIISI MATTILA, YAMK, aloittanut syksyllä 2017

 

Nikotiinittomuuden liikennevalot

Osaprojektin kohderyhmänä ovat ammattikoululaiset nuoret. Tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, millaista tukea ja tietoa nuoret tarvitsevat, keneltä ja millä menetelmillä. Tuotoksena luodaan nuorten terveydenedistämisen malli nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tueksi. Opinnäytetyö valmistui kesäkuussa 2019.

 

 

SANNA ARELL, YAMK, aloittanut syksyllä 2017

 

Vanhemmuuden tukeminen nuorten terveyden edistämisessä

Osaprojektin tavoitteena on nuorten terveyden edistäminen vanhemmuutta tukemalla. Tuotoksena luodaan toimintamalli vanhemmille osaksi LINKKI-toiminnan Murkkufoorumi-kokonaisuutta. Tutkimuksellisessa osuudessa haastatellaan asiantuntijaryhmähaastatteluina nuorten parissa toimivia ammattilaisia. Opinnäytetyö valmistui kesäkuussa 2019.

 

 

SARAH PELTOLA, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

Osaprojektin tarkoituksena on nikotiinittoman kampanjan suunnittelu. Kampanjan tarkoituksena on olla terveyttä ja nuuskattomuutta edistävä, ja suunnittelutyöhön on osallistettu lukiolaisnuoria Turun Klassillisesta lukiosta. Nuorten raati kokoontuu yhden kerran keväällä 2018 ja toimintaa jatketaan syksyllä 2018. Opinnäytetyö valmistui kesäkuussa 2019.

 

 

VERONIKA JANHUNEN, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

NUOTe – Nuoret, nikotiini ja terveys -terveydenedistämisen opintojakso verkossa

Osaprojektin tavoitteena on tuottaa 5 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitus juurruttaa ammattikorkeakoulun täydennyskoulutukseen. Tutkimuksellinen osuus toteutuu systemoidun kirjallisuuskatsauksen, asiantuntijaraadin ja opiskelijaraadin toiminnasta. Opinnäytetyö on edennyt projektin väliraportointivaiheeseen.

 

 

RIITTA INKILÄ, YAMK, aloittanut syksyllä 2017

 

Kapteeni käskee! – Urheilevien nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisy

Osaprojektin tarkoituksena on urheilevien nuorten terveydenedistäminen sekä nikotiinituotteisiin liittyvä tiedon lisääminen nuorten keskuudessa. Tutkimuksellinen osuus koostuu urheilupsykologin teemahaastattelusta ja nuorille suunnatusta tulevaisuusverstas-toiminnasta. Tuotoksena luodaan mm. some-kampanja nuorille ja valmentajille. Opinnäytetyö on edennyt väliseminaari- ja raportointivaiheeseen.

 

 

LARISSA LAMBERG, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

Stumppaa ja spaaraa – Fimpa och spara

Osaprojektin tarkoituksena on yläkouluikäisten nuorten terveydenedistäminen toiminnallisin menetelmin erityisesti ruotsinkielisessä kouluympäristössä. Tarkoituksena on tuottaa materiaalia ja toimintasisältöä ruotsiksi. Opinnäytetyö valmistui syksyllä 2019.

 

 

MARJUT RÄNTTILÄ, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

Tavoitteena nikotiiniton AMIS 2030. Ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisy ja käytön väheneminen osana verkkopohjaista opetusta

Osaprojektin tarkoituksena on luoda Salon ammattiopistoon osaksi opetusta toistettavissa oleva verkkopohjainen opetuskokonaisuus / malli, joka on integroitavissa koulun terveystiedon ja liikunnan opetukseen, sekä siihen liittyvä materiaali nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Materiaali sidotaan kaikkien ammattioppilaitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden terveystiedon, liikunnan ja työkykyisyyden opetuskokonaisuuteen. Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2019.

 

 

SIIRI MERILUOTO, YAMK, aloittanut tammikuussa 2017

 

KASIT – Kahdeksasluokkalaisten päihteiden käytön ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen

Osaprojektin tarkoituksena on NIKOn alkukartoituskyselyn tulosten perusteella tuottaa toiminnallinen terveydenedistämisen malli ja opetusmateriaali kahdeksasluokkalaisille nuorille ja sen avulla edistää ja rohkaista heitä nikotiinittomuuteen ja päihteettömyyteen. Opinnäytetyö on edennyt kirjallisuuskatsaus-vaiheeseen.

 

 

MAARIT NUMMILA JA MERVI AHORINTA, AMK, aloittaneet tammikuussa 2018

 

Nuori, nikotiini ja suunterveys

Opinnäytetyössä tavoitteena on koota tietoa nuorten nikotiinin käytöstä ja käytön vaikutuksista suunterveyteen. Tuotoksena laaditaan koulutusmalli koulutussisältöineen suunterveyden ammattilaisille. Koulutusmalli pilotoidaan opinnäytetyössä Varsinais-Suomen alueella. Työssä teemaa lähestytään nuorten nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamisen, käytön ennaltaehkäisyn ja mahdollisen käytön lopettamisen tukemisen kannalta. Työhön tulee myös tietoa nikotiinituotteista ja käytön yleisyydestä. Opinnäytetyö on valmistunut joulukuussa 2018.

 

 

SARI SÄVELKOSKI, YAMK, aloittanut tammikuussa 2018

 

Lean osana terveydenedistämisen mallia

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda terveyden edistämisen malli / palvelutuote kohdeorganisaation ja -projektin verkkoympäristöön toteutettavaksi. Asiaa lähestytään Lean-ajattelun näkökulmasta. Mallin tarkoituksena on tarjota asiantuntijuutta ja ns. helppo, matalan kynnyksen reitti nuorten parissa toimiville ammattilaisille, esim. kouluille tai urheiluseuroille, saada apua nuoria koskettavissa terveysasioissa ja -huolissa. Malli toteutetaan siten, että sen suunnittelussa huomioidaan Lean-ajattelun perusperiaatteet, ja tuodaan niitä sovellettavuuden mukaan malliin. Ulkoisesti malli toteutetaan JHS-152 ohjeistuksen mukaan. Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2019. 

NIKO-projekti on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen (lssy) ylläpitämä kehittämishanke.

© 2018 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys